Kontaktné údaje

E-shop: SEEWI
Názov: Sebastian Knob

Bydlisko: Murgasa 28/3, Prievidza, Slovensko
IČ: 46 720 499
Zapísaný v živnostenskom registri – Magistrát mesta Prievidza

Telefón: +421 915 783 424
Email: info@see-wi.com

Kontaktná adresa: Zlatovská 37, 911 05 Trenčín, Slovensko

Prevádzka: Zlatovská 37, 911 05 Trenčín, Slovensko

Prevádzková doba: PO-PIA 8:00 – 16:00

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

Kupujuci berie do uvahy ze produkt ktory nadobuda je vyrabany rucne a z prirodnych materialov bez pouzivania akychkolvek umelych farbyv co znamena ze kazdy jen kus sa moze niecim lisit od vzoroveho modelu na webe a kupujuci nepouzije toto ako argument pre reklamanciu popripadne vyziadanie vrateniu tovaru.

 

Objednávky :

Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú stornované podľa týchto podmienok. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s kompletným znením Obchodných podmienok platných pre internetový obchod www.see-wi.com v okamihu zadania objednávky. Zákazník zároveň akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. S každou dodávkou je automaticky odoslaný daňový doklad, ktorý zároveň slúži aj ako dodací a záručný list. Predajca si vyhradzuje možnosť telefonického overenia platnosti objednávky.

Poskytnutie osobných údajov:

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ internetových stránok www.see-wi.com  sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Osobné údaje sú chránené podľa zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov, pred použitím treťou osobou. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ internetového obchodu nezodpovedá za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené podmienky zaobchádzania s osobnými dátami.

„Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený.

Storno objednávky zo strany kupujúceho :

Kupujúci má právo stornovať objednávku ešte pred jej expedíciou. Ak sa rozhodne pre storno objednávky je potrebné bez zbytočného odkladu nám to oznámiť mailom alebo telefonicky, aby sa objednaný tovar neposielal kupujúcemu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho :

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť v nasledujúcich odôvodnených prípadoch : tovar sa už nevyrába, prípadne nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila jeho cena alebo sa tovar  už vypredal . V prípade, že by takáto situácia skutočne nastala, sa zaväzujeme, že Vás budeme okamžite kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, a následne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky, …).  V prípade, že čiastka za pozmenenú objednávku bude iná ako čiastka zaplatená, budete požiadaný takto vzniknutý rozdiel uhradiť, alebo Vám vzniknutý rozdiel vrátime.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho :

Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú a to za nasledujúcich podmienok : Tovar musí byť v originálnom a nepoškodenom obale . Ak kupujúci vráti tovar nepoužívaný, nepoškodený, kompletný ale bez originálneho obalu, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

Ak kupujúci vráti tovar používaný, nepoškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka). Ak kupujúci vráti tovar používaný, poškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka). Ak kupujúci vráti tovar používaný, poškodený a nekompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a záručným listom ak je súčasťou tovaru.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám . Tovar nemôže byť vrátený dobierkou.  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho prekontrolovaní. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

Dodacie podmienky :

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov v skladoch (už od 14 Pracovnych dni) a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne. V prípade že tovar nie je momentálne skladom, bude sa v najkratšom možnom čase objednávať u výrobcu alebo disribútora. V takomto prípade sa čas dodania predĺži o 7-14 pracovné dni. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Záruky, reklamácie :

Príjemca je povinný upozorniť na zrejmé alebo na povrchu zásielky poznateľné poškodenie alebo zrejmú a vonkajšie poznateľnú stratu časti zásielky ihneď po jej prevzatí. Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:
e-mailom info@tvojakava.sk

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona. Reklamacie na dani Tovar prijmame v lehote 30 dni po dodani tovaru zakaznikovy.

Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. tovaroznalec), ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia považovaná za oprávnenú, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo mu bude vrátená celá kúpna cena výrobku. Bude tak učinené bezprostredne po posúdení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v primeranej výške.

Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Číslo účtu, prosím, uvádzajte kompletné, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame poštovou poukážkou.

O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru – telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administračného rozhrania.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok :

Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

Platnosť obchodných podmienok :

Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú výhradne na kúpne zmluvy uzatvorené s fyzickými nepodnikajúcimi osobami (bez uvedenia IČ na faktúre). Kúpne zmluvy uzatvorené s ostatnými subjektami (právnické osoby a podnikatelia) sa riadia Obchodným zákonníkom.

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.see-wi.com sú konečné, vrátane DPH a okrem poštovného (prípadne dopravného) k nim už nie sú pripočítavané žiadne ďalšie poplatky ako napríklad balné, poistné atď.

Prajeme Vám príjemný nákup.